AUTEURSRICHTLIJNEN

Adres redactie

Geert Swaenepoel                                    
Salm Salmstraat 13                                                     
B-2320 Hoogstraten                                                  
e geertswaenepoel@hotmail.com
 
Kopij voor Zacht Lawijd

* wordt per e-mail aangeleverd op bovenstaand adres;
* omvat een aantal (rechtenvrije) illustraties met onderschriften, indien mogelijk in kleur (geef op een apart blad aan waar de illustraties in het artikel moeten worden geplaatst;
* gaat vergezeld van enkele personalia (met vermelding van o.m. geboortejaar, en -plaats, opleiding, enkele publicaties).
 
Richtlijnen voor het artikel
 
* de lengte van een artikel is maximaal 6000 woorden;
* maak de tekst op in Times New Roman 12 pt., interlinie 1,5;
* vermijd het gebruik van afkortingen en maak gebruik van tussenkopjes;
* cursiveer waar nodig;
* gebruik enkele aanhalingstekens (‘…’), behalve voor citaten binnen citaten (“…”); wanneer het citaat deel uitmaakt van een zin, komt het leesteken (punt) steeds na de sluitende aanhalingstekens;
* langere citaten (+ 3 regels) springen in;
* gebruik eindnoten, de bibliografie wordt dan verwerkt in het notenapparaat (dat een minimum beperkt blijft); de nootcijfers in de tekst worden zo mogelijk aan het eind van de zin, na het leesteken geplaatst;
* bronverwijzingen worden niet in de tekst, maar in de noten vermeld;
* verwijs slechts een keer in een algemene noot naar documentencollecties die op dezelfde plaats bewaard worden;
* geef alleen in uitzonderlijke gevallen inschrijvingsnummers/signaturen op (d.w.z. als het bewuste document anders quasi onvindbaar is);
* indien er geen notenapparaat wordt gebruikt, kan er eventueel een literatuuropgave/bibliografie opgenomen worden (onder het kopje ‘bronnen’);
* voorzie elk artikel van een lead van circa 50 woorden.

Richtlijnen voor titelbeschrijving in noten en bibliografie
 
Gebruik de volgende presentatiewijze voor boektitels en tijdschriftartikelen:
* voor boektitels: Manu van der Aa, Ik heb de liefde liefgehad. Het leven van Alice Nahon. Lannoo, Tielt 2008.
* voor bijdragen in boeken: Jan Stuyck, ‘Het boek als geestelijk wapen. De Vlaams-nationalistische uitgeverij Regenboog, het tijdschrift De Groene Lantaarn en de Vlaamse Beweging’, in: Geert Buelens, Matthijs de Ridder & Jan Stuyck (red.), De Trust der Vaderlandsliefde. Over literatuur en Vlaamse Beweging 1890-1940. AMVC-Letterenhuis, Antwerpen 2005, p. 114-137.
* voor tijdschriftartikelen: Sjoerd van Faassen & Hans Renders, ‘Roel Houwink, een modernist contrecoeur: “Voorvechter van de principes der zich noemende Jongeren ben ik geenszins”’, in: Zacht Lawijd, Literair-historisch tijdschrift 12 (2013), nr. 3, p. 38-81.
* voor websites (niet onderstreept), de datum van raadpleging vermelden.
* bij een volgende verwijzing naar dezelfde bron wordt in de noten een verkorte titelbeschrijving gebruikt (auteur, titel boek of stuk, blz.)  bv.
            > Van der Aa, Ik heb de liefde liefgehad, p. 25.
            > Stuyck, ‘Het boek als geestelijk wapen’, p. 120.
 
in de voetnoten wordt dus geen gebruik gemaakt van verwijzingen als: idem, ibidem, op. cit. etc.

Richtlijnen voor illustraties

 
* illustraties worden digitaal aangeleverd (via e-mail of WeTransfer) in hoge resolutie van minimaal 300 dpi (op ware grootte of groter), in kleur en in het bestandsformaat tif (bij voorkeur) of jpg hoogste kwaliteit.
* illustraties uit boeken of tijdschriften moeten ontrasterd worden bij het inscannen.

Honorarium

Het honorarium bedraagt 30 € per 500 woorden. Er wordt geen extra honorarium betaald voor eventuele publicatie van de bijdrage op de website van Zacht Lawijd. Auteurs ontvangen 3 exemplaren van de aflevering waarin hun bijdrage is gepubliceerd.